Optochtregelement

Optochtreglement – Carnavalsoptocht (11 februari 2024) en Lichtjesoptocht Netterden (2 maart 2024)

Aan: De deelnemers van de optocht tijdens de Carnavalsoptocht (11 februari 2024) en Lichtjesoptocht (2 maart 2024) te Netterden

Betreft: Richtlijnen, aansprakelijkheid en verzekeringen

Beste deelnemers,

Tijdens de carnavalsoptochten te Netterden zal een bonte stoet aan versierde en verlichte wagens, personen en ander objecten aan de toeschouwers voorbij trekken. Optochten tijdens het carnaval hebben tot op heden gelukkig nog nooit problemen gegeven en/of tot ongelukken geleid, we gaan er vanuit dat ook deze optochten zonder problemen zal verlopen. Om echter voor nu en in de toekomst het voor iedereen plezierig te houden, achten wij het noodzakelijk de deelnemers aan de optocht op een aantal zaken te wijzen. Dit om iedereen te wijzen op zijn eigen verantwoordelijkheid en de zorg voor de optocht in het algemeen.

Wij willen immers allemaal nu en in de toekomst een mooi en plezierig Halfvastenfeest/Carnaval en ieder levert hiervoor zijn eigen, veelal geheel vrijwillige bijdrage. Bij de optocht tekent iedere inschrijving (deelnemer of groep deelnemers) voor gelezen en akkoord met de richtlijnen.

Wij wensen iedereen een goed feest en een mooie optocht!

Bestuur de Kloetentreajers Netterden

 

Richtlijnen, aansprakelijkheid en verzekeringen

 1. Vereniging de Kloetentreajers Netterden is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan deelnemers en derden ontstaan tijdens voorbereiding en deelname aan de optocht.
 2. Bij letsel van deelnemers en/of derden, evenals schade aan voertuigen en eigendommen van deelnemers en derden is de deelnemer zelf of de organisatie/vereniging waartoe de deelnemer behoort aansprakelijk.
 3. Motorvoertuigen welke deelnemen aan de optocht moeten volgens bestaande wettelijk verplichte bepalingen ten minste zijn verzekerd voor het risico van aansprakelijkheid (WA). Sterk aangeraden wordt om een Praalwagenverzekering af te sluiten. Met deze verzekering is zowel de wagen zelf als het trekkend voertuig verzekerd voor schade die wordt toegebracht aan anderen / voertuigen.
 4. Voor zelfrijdende praalwagens of wagens zonder WAM verzekering is het verplicht een praalwagenverzekering af te sluiten.  Deze verzekering kan onder andere bij Vereende Verzekeringen worden afgesloten.
 5. Vereniging de Kloetentreajers Netterden kan de deelnemer nader bewijs vragen, in hoeverre is voldaan aan de wettelijke verzekeringsplicht van motorvoertuigen.
 6. Vereniging de Kloetentreajers Netterden kan door niet voorziene omstandigheden of overmacht besluiten de optocht niet door te laten gaan, zij is niet aansprakelijk voor enig nadeel of schade geleden door de deelnemers.
 7. Het is niet mogelijk via Vereniging de Kloetentreajers Netterden deelname aan deze optocht te verzekeren.
 8. Voor dieren in de optocht is de aansprakelijkheid voor de eigenaar of berijder. Zij kunnen zich verzekeren via WA particulier of WA landbouwbedrijf.
 9. De optocht vindt plaats op de openbare weg. Hier gelden voor alle deelnemers de regels vanuit de Nederlandse wet, zoals o.a. in de Wegenverkeerswet. Denk hierbij o.a. aan de voorwaarden om met een voertuig op de openbare weg te mogen en het besturen van voertuigen en alcoholgebruik. Het is niet uit te sluiten dat er door de politie wordt gecontroleerd.
 10. Iedere deelnemer bewaart tijdens de optocht constant een redelijke afstand tot zijn voorganger.
 11. Tot uitsluiting en/of diskwalificatie kan worden overgegaan als de indruk bestaat dat een deelnemer de veiligheid van zichzelf, mededeelnemers en/of toeschouwers in gevaar brengt.
 12. Personen in en op de wagen dienen met het oog op veiligheid altijd op eigen kracht hun plaats op de wagen te kunnen verlaten.
 13. U dient voor, tijdens en na de optocht alle maatregelen te nemen, om te voorkomen dat de gemeente, dan wel derden schade zullen ondervinden ten gevolge van het verlenen van de verstrekte vergunning aan Vereniging Halfvastenoptocht de Kloetentreajers Netterden.
 14. Bestuur en jury hebben het recht deelname van wagens te weigeren wanneer deze te weinig kwaliteit heeft en er meer aanmeldingen zijn binnengekomen dan beschikbare plaatsen. Het doel is een zo mooi mogelijke optocht te organiseren en Netterden heeft maar beperkt ruimte.

 

Dit betekent o.a.:

 1. er mag voor, tijdens of na de optocht geen stro, confetti of ander onveilig of onnodig vervuilend materiaal worden verspreid.
 2. elk voertuig wordt voor de start van de optocht bekeken op zijn staat van dienst. Men moet redelijkerwijs de gehele route kunnen trekken.
 3. Gebruik van glaswerk tijdens de optocht heeft diskwalificatie en verwijdering uit de optocht tot gevolg.

 

Wij adviseren u als deelnemer het volgende:

 • Voertuigen welke een verzekering hebben voor aansprakelijkheid (WA) geven niet in alle

gevallen dekking voor deelname aan optochten. Het is derhalve noodzakelijk bij de tussenpersoon of verzekeraar na te gaan of dit risico is medeverzekerd, of dat hiervoor tijdens de optocht dekking kan worden verleend.

 • Bij landbouwtrekkers is het optochtrisico als zodanig niet gedekt, maar verzekeraars zijn in veel gevallen na melding bij de tussenpersoon of verzekeraar bereid het risico voor de betreffende dag van de optocht incl. aan en afvoer mee te verzekeren. Soms kan hiervoor een klein bedrag aan premie worden gevraagd.
 • Is een verzekeraar van het betreffende voertuig niet bereid het optochtrisico te verzekeren, dan dient voor dit voertuig door de deelnemer of de organisatie of vereniging waartoe deze behoort een aparte verzekering te worden gesloten.
 • Deelnemers in groepsverband en individuele deelnemers zonder motorvoertuigen, welke schade of letsel aan derden veroorzaken, zijn in principe persoonlijk aansprakelijk, soms kan een beroep worden gedaan op de persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering (AVP) of een aansprakelijkheidsverzekering van de vereniging of organisatie welke zich als deelnemer aan de optocht heeft ingeschreven.

 

Polis voor deelnemers aan optochten:

 • Indien een motorvoertuig WA is verzekerd kan men in de meeste gevallen volstaan, door bij de tussenpersoon of verzekeraar melding te maken van deelname aan de optocht. Dit extra risico wordt door de meeste verzekeraars geaccepteerd, waarvoor in de meeste gevallen geen premie zal worden gevraagd.
 • Is een voertuig niet verzekerd, dan bieden de meeste reguliere maatschappijen hiervoor wel de mogelijkheid om het betreffende voertuig of combinatie daarvan te verzekeren voor deelname aan de optocht.

Verboden

 1. De aanwezigheid van een gas- of lucht kanon is niet toegestaan.
 2. Enige vorm van vuur of open vuur in de optocht is niet toegestaan.
 3. Bestuurders van voertuigen en toezichthouders mogen tijdens de optocht niet onder invloed zijn van alcohol en mogen tijdens de optocht geen alcoholhoudende drank gebruiken. Bij overtreding van deze bepaling zal de bestuurder niet mogen worden vervangen, doch zal het voertuig en de daarbij behorende groep uit de optocht moeten worden verwijderd. Deelnemers die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren of zich op andere aanstootgevende wijze gedragen, kunnen door de organisatie of de politie uit de optocht worden verwijderd.
 4. Deelname met zogenaamde drankwagens, al dan niet te voorzien van een tapinstallatie, is niet toegestaan. Onder drankwagen wordt het verstaan: een wagen die wordt gebruikt voor deelname aan de carnavalsoptocht, waarin of waarop een tapinstallatie en/of grote hoeveelheden drank aanwezig is. Alcoholhoudende drank mag slechts beperkt, en in ieder geval niet zichtbaar voor het publiek aanwezig zijn op de wagen.
 5. Het nuttigen van drank is alleen toegestaan uit kunststof bekers en/of blik.
 6. Het is verboden stickers, graffiti of andere permanente “versiering” te gebruiken in en rondom Netterden.
 7. Bij vernieling of andere ongeoorloofd gedrag zal de gehele betreffende groep direct uit de optocht gehaald worden. Hierbij geldt: geen waarschuwing en uitsluitsel van toekomstige deelname!

Verplichtingen

 1. De deelnemende voertuigen moeten rijtechnisch in voldoende staat van onderhoud verkeren. De opbouw moet aan de eisen van goed en veilig werk voldoen. De optochtcommissie en de politie wordt voldoende gelegenheid geboden de voertuigen te controleren.
 2. Indien een voertuig met opbouw is voorzien van een zelfstandige energievoorziening, zoals een accu, aggregaat, etc. of op andere wijze verhoogd brandrisico loopt, dient een deugdelijke brandblusser binnen handbereik op het voertuig aanwezig te zijn.
 3. Getrokken voertuigen dienen op deugdelijke wijze gekoppeld te zijn aan het trekkende voertuig.
 4. Indien deelnemers op een getrokken wagen of zelfrijdend voertuig meerijden, moet dit voertuig zodanig zijn gebouwd dat de deelnemers op een veilige manier kunnen opstappen, afstappen en staan.
 5. De muziekboxen dienen naar voren en achteren te worden gericht. Indien de muziek te luid ten gehore wordt gebracht, te weten meer dan 100 dB (A), kan de deelnemer door de organisatie of de politie uit de optocht worden verwijderd.
 6. De bestuurders van de voertuigen moeten voldoende uitzicht hebben om zo de nodige voorzichtigheid te kunnen betrachten, mogelijk door middel van spiegels.
 7. De voertuigen worden door minimaal twee toezichthouders begeleid.
 8. De toezichthouder dient duidelijk herkenbaar te zijn.
 9. Iedere deelnemer aan de optocht dient de aanwijzingen van de politie, brandweer en begeleiding op te volgen.
 10. De bestuurder van het voertuig moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
 11. Iedere deelnemer aan de optocht is verplicht de aangegeven route te volgen.
 12. Deelnemers moeten aangesloten blijven in de optocht en mogen de optocht niet verlaten, tenzij de deelnemer toestemming heeft van het bestuur of de optochtcommissie.
 13. Er mag niets van de wagens worden gegooid, met uitzondering van snoep van de prinsenwagen.
 14. Bij calamiteiten dient eenieder die deelneemt aan de optocht zich rechts van de weg op te stellen om vrije doorgang te verlenen aan brandweer, ziekenwagen, politie en/of EHBO.
 15. Deelnemers dienen zich te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA).
 16. Het niet opvolgen van de bovengenoemde verplichtingen en verboden heeft tot gevolg dat de betreffende persoon/groep wordt uitgesloten van de deelname aan de optocht of zijn/haar deelname aan de optocht direct moet beëindigen op vordering van de organisatie of politie.

Aanbevelingen

 1. Na ontbinding van de carnavalsoptocht gelden bij gebruik van de voor het verkeer openstaande wegen en straten de normale wettelijke verkeersvoorschriften voor de bestuurder en het voertuig. Aanbevolen wordt, ook vanuit het oogpunt van juridische aansprakelijk, daaraan ook te voldoen (bijvoorbeeld in voorkomende gevallen voertuig voorzien van deugdelijke verlichting).
 2. Na ontbinding van de optocht wordt aanbevolen de voertuigen zo spoedig mogelijk af te voeren via een van te voren afgesproken route.